Skip to content

Disclaimer, klachten en Privacy beleid

Website

Hoewel MERK HOE STERK (hierna MHS) ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan MHS niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. MHS kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. MHS accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar op deze website (o.a. door middel van hyperlinks) verwezen wordt. MHS kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy

MHS is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van MHS. U dient zich ervan bewust te zijn dat MHS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan, het privacy beleid te accepteren.
MHS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. MHS gebruikt alle gegevens die u invoert uitsluitend voor het doel waarvoor zij aan MHS zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat MHS zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

MHS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
*    Om de diensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren
*    Het afhandelen van uw betaling
*    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
*    MHS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MHS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal 1 jaar na afronden van de dienst bij MHS.

Delen van persoonsgegevens met derden

MHS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MHS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@merkhoesterk.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MHS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MHS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@merkhoesterk.nl.

Cookies

Merk Hoe Sterk gebruikt geen cookies op de website. Wel hebben we een lekker recept voor cookies. Deze kunt u vinden onderaan elke pagina.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.
Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of feedback heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u een klacht?

Bij Merk Hoe Sterk nemen we zorg serieus. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten tevreden zijn en wij doen daartoe ons uiterste best. Ondanks onze aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat wij alles zullen doen om samen tot een oplossing te komen. Ook helpt uw klacht ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Het klachtenreglement kunt u hier vinden.

Wat kunt u doen?

Uw klacht kunt u per email sturen naar info@merkhoesterk.com
Omschrijft u alstublieft zo precies mogelijk uw klacht en op welke sessie(s), personen, locatie en tijd(en) et cetera deze betrekking heeft. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op en doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid te behandelen en liefst ook op te lossen.

COntact