Skip to content
Algemene voorwaarden

MERK HOE STERK

1.  ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 MERK HOE STERK: Bedrijfsnaam, organisatie met re-integratie gerelateerde activiteiten gericht op herstel bij PTSS, depressie en/of burn-out. Gevestigd te Hedel.

1.2 Opdrachtgever: de partij die een opdracht verstrekt aan MERK HOE STERK en uit dien hoofde een Overeenkomst afsluit met MERK HOE STERK.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en MERK HOE STERK waarbij MERK HOE STERK zich verplicht/inspant bepaalde Diensten ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten.

1.4 Diensten: de door MERK HOE STERK te verrichten activiteiten/diensten in het kader van de Overeenkomst.

1.5 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.


2.  TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door MERK HOE STERK aan Opdrachtgever, tenzij hiervan inhoudelijk schriftelijk in de Overeenkomst wordt afgeweken.

2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen of voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen of voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door MERK HOE STERK uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door beide partijen ondertekende Overeenkomst door MERK HOE STERK retour is ontvangen.

2.5 Indien de Overeenkomst nog niet getekend retour is ontvangen, doch de Diensten reeds zijn gestart, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat MERK HOE STERK een begin met de uitvoering van de Diensten heeft gemaakt.

2.6 Alle Overeenkomsten van Opdrachtgever beschouwt MERK HOE STERK als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een Overeenkomst is gegeven, worden uitgesloten.


3.  MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke MERK HOE STERK naar haar mening nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat MERK HOE STERK onverwijld wordt geïnformeerd over (gewijzigde) feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Diensten van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan MERK HOE STERK ter beschikking gestelde bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Opdrachtgever dient kantoorruimte en overige faciliteiten welke naar oordeel van MERK HOE STERK noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten ter beschikking te stellen. Hieronder wordt onder meer begrepen; computerapparatuur, telefoon- en

faxfaciliteiten. Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor continuïteit door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

3.5 Opdrachtgever zal, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, specifiek personeel inzetten ten einde MERK HOE STERK in staat te stellen de Diensten te verrichten. Indien dit specifieke personeel noodzakelijk wordt geacht, zal dit in de Overeenkomst worden vastgelegd. Kosten ontstaan door het niet of niet tijdig beschikbaar stellen van bedoeld personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de Diensten is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van MERK HOE STERK, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 MERK HOE STERK behoudt zich het recht voor om derden in te zetten bij het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst. MERK HOE STERK blijft echter aansprakelijk jegens

Opdrachtgever voor de uitvoering van de Diensten, onverminderd het overige in de Overeenkomst bepaalde. Verwijzing naar medewerkers van MERK HOE STERK in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden omvat tevens door MERK HOE STERK ingeschakelde derden.

4.3 MERK HOE STERK kan slechts meer Diensten verrichten dan de Diensten in de Overeenkomst bepaald en aan Opdrachtgever in rekening brengen, nadat de Opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend. Extra Diensten en/of verlenging van de Overeenkomst zullen door MERK HOE STERK opnieuw met een Overeenkomst worden vastgelegd. Hierop zijn artikel 2.4 en 2.5 van overeenkomstige toepassing.

5.  DUUR EN BEËINDIGING

5.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn bepaald in de Overeenkomst, behoudens in het geval van tussentijdse opzegging conform het hierna bepaalde en hetgeen (eventueel) is bepaald in de Overeenkomst en/of enige nadere overeenkomst.

5.2 De Overeenkomst kan te allen tijde tussentijds door Opdrachtgever en MERK HOE STERK schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

5.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft MERK HOE STERK recht op vergoeding door Opdrachtgever inzake de additionele kosten, ten gevolge van de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals bijv. kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij aan de opzegging feiten ten grondslag liggen die geheel aan MERK HOE STERK zijn toe te rekenen en er geen sprake is van overmacht zijdens MERK HOE STERK. MERK HOE STERK houdt bij tussentijdse opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor MERK HOE STERK extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.4 De Overeenkomst mag door MERK HOE STERK met onmiddellijke ingang schriftelijk worden beëindigd indien:

  1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
  3. Opdrachtgever rechtens wordt geliquideerd;
  4. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van Opdrachtgever.
    • MERK HOE STERK houdt bij tussentijdse opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte Diensten. Voor zover de overdracht van de Diensten voor MERK HOE STERK extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht
    • Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
    • Wanneer de Overeenkomst (of daaruit voortvloeiende overeenkomsten) wordt beëindigd, zullen Partijen in onderling overleg de door MERK HOE STERK te verlenen ondersteuning bij de overdracht van de Diensten bespreken. MERK HOE STERK zal de tarieven zoals bepaald in de Overeenkomst hiervoor in rekening brengen. Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden is hierop van overeenkomstige toepassing.
6.  GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps)regel daartoe verplicht, is MERK HOE STERK en door haar ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is MERK HOE STERK niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die ter beschikking gesteld werd aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval MERK HOE STERK voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. MERK HOE STERK zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of indien door MERK HOE STERK voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van MERK HOE STERK, niet aan derden openbaren.

6.4 Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.5 In uitzondering op artikel 6.1 en 6.2, is MERK HOE STERK gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de Diensten aan (potentiële) klanten van MERK HOE STERK.

7.  HONORARIUM, BEZWAREN EN BETALING

7.1 Ter zake van de Diensten heeft MERK HOE STERK aanspraak op het honorarium zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

7.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen (op basis van Consumentenprijsindex) een wijziging ondergaan, is MERK HOE STERK gerechtigd het eerder overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen. MERK HOE STERK zal Opdrachtgever 30 dagen van tevoren schriftelijk van gewijzigde tarieven in kennis stellen.

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

7.4 Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zijn niet in het honorarium begrepen en zullen separaat in rekening worden gebracht, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen.

7.5 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste vaneen door MERK HOE STERK aan te wijzen bankrekening.

7.6 Bij overschrijding van de onder 7.5 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde som een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van MERK HOE STERK de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door MERK HOE STERK gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

7.7 Bezwaren tegen de hoogte van ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7.8 Bezwaren met betrekking tot de verrichte Diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek, plaats te vinden.

7.9 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten.

7.10 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van MERK HOE STERK daartoe aanleiding geeft, is MERK HOE STERK gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door MERK HOE STERK te bepalen vorm (waaronder uitdrukkelijk begrepen het verstrekken van een bankgarantie) en/of een voorschot verstrekt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is MERK HOE STERK gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan MERK HOE STERK uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.11 Indien het niet uitvoeren van de Diensten van Overeenkomst te wijten is aan de Opdrachtgever zal het honorarium van de reeds gemaakte uren (inclusief voorbereidende uren) wel in rekening worden gebracht.

8.  INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Opdrachtgever erkent het uitsluitende recht van MERK HOE STERK op alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor op materialen/producten (van de geest) die door haar ter beschikking zijn gesteld, dan wel die bij het uitvoeren van de Diensten door MERK HOE STERK zijn ontwikkeld. Hierop bestaat enkel uitzondering indien en voor zover deze rechten voor het verstrekken van de Overeenkomst reeds aan Opdrachtgever toekwamen, reeds correct zijn gedeponeerd of anderszins beschermd en vastgelegd zijn.

8.2 Indien nodig zal Opdrachtgever medewerking verlenen aan de overdracht aan MERK HOE STERK van intellectuele- en industriële eigendomsrechten op materialen / producten die door haar aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel met behulp van (producten van) MERK HOE STERK bij het uitvoeren van de Overeenkomst zijn ontwikkeld.

8.3 Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van MERK HOE STERK, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren en/of aan derden voor dit doel ter beschikking te stellen, dit is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van MERK HOE STERK.

8.4 Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten/ producten te verveelvoudigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door de uitvoering van deze Overeenkomst geen aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten zullen worden geschonden. Opdrachtgever vrijwaart MERK HOE STERK tegen inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden.

9.  LEVERINGSTERMIJN

9.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Diensten dienen te worden afgerond niet eerder in dan de dag nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

9.2 Omdat de duur van de Overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Diensten dienen te zijn afgerond richttermijnen; deze termijnen worden eerst fataal als dat vooraf schriftelijk is vastgelegd.

9.3 De Overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door Opdrachtgever niet wegens een enkele termijnoverschrijding worden ontbonden. Dit is anders indien MERK HOE STERK de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

10.  AANSPRAKELIJKHEID

10.1 MERK HOE STERK is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de onderneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de opdracht verrichtte specifieke werkzaamheden waaruit de fouten voortvloeien. 

Indien de opdracht een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het kader van de opdracht beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever aan MERK HOE STERK heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste twaalf maanden voor de onder de opdracht verrichtte specifieke werkzaamheden waaruit de fouten voortvloeien. Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en/of indien dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.

10.2 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever daarop geen beroep meer kan doen.

10.3 MERK HOE STERK is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde

omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door MERK HOE STERK gegeven inlichtingen of adviezen dan wel beschikbaar gestelde Werken waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

10.4 De aansprakelijkheid van MERK HOE STERK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever MERK HOE STERK onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en MERK HOE STERK ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MERK HOE STERK in staat is daarop adequaat te reageren.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart MERK HOE STERK voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in enig Werk of dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door MERK HOE STERK geleverde diensten, Werken of informatie, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door het door MERK HOE STERK geleverde.

10.6 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie – infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en in het geval dat MERK HOE STERK door eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering van de dienst in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van MERK HOE STERK kan worden gevergd, zal de overeenkomst worden opgeschort tot de overmacht situatie is opgeheven.

Indien de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, verkrijgt iedere partij het recht de overeenkomst op te zeggen, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor iedere partij.

10.7 De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt hierbij mede bedongen ten behoeve van de door MERK HOE STERK voor de uitvoering ingeschakelde derden.

11.  OVERMACHT

11.1 Tekortkomingen van beide partijen in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan de betreffende partij worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld noch krachtens de Wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht). Indien de toestand van overmacht meer dan 15 dagen heeft geduurd, of indien te verwachten is dat de toestand van overmacht langer dan 15 dagen zal duren kunnen beide partijen de Overeenkomst tussentijds beëindigen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Indien de Overeenkomst, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen is tussentijdse beëindiging niet meer mogelijk.

12.  CONTRACTSOVERNEMING

12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij MERK HOE STERK hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. MERK HOE STERK is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

12.2 Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante

betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst aan derden op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart MERK HOE STERK ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst.

13.  ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

13.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen Opdrachtgever en MERK HOE STERK mogelijk communiceren door middel van elektronische mail. Opdrachtgever en MERK HOE STERK stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade van de andere partij die eventueel kan voortvloeien uit het gebruik van elektronische mail.

13.2 Beide partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van mogelijke virussen, vertragingen en vervormingen.

14.  VERVALTERMIJN

14.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak, jegens MERK HOE STERK in verband met het verrichten van Diensten door MERK HOE STERK in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15.  AFSTAND VAN RECHTEN

15.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst door MERK HOE STERK zal de rechten en bevoegdheden van MERK HOE STERK onder de Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

16.  CONVERSIE

16.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter van een bepaling op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen blijven uiteraard onveranderd van kracht.

17.  NAWERKING

17.1 De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

18.  OVERNAME PERSONEEL

18.1 Het is Opdrachtgever en MERK HOE STERK tijdens de duur van de overeenkomst doch ook niet gedurende 12 maanden na het einde ervan toegestaan medewerkers (hieronder begrepen de derden die worden ingezet door MERK HOE STERK) van de wederpartij, betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel met deze medewerkers over indiensttreding te onderhandelen dan wel enige directe of indirecte contractuele relatie aan te gaan, tenzij in overleg en na toestemming van de wederpartij.

18.2 Bij overtreding van de bepaling in 18.1 is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000 per gebeurtenis vermeerderd met € 500,- per dag of onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MERK HOE STERK om volledige schadevergoeding te vorderen en/of tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan.

19.  INROEPING ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DERDEN

19.1 Niet alleen MERK HOE STERK, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van MERK HOE STERK, met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de onderneming van MERK HOE STERK hebben verlaten.

20.  TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

20.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

20.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Delft, doch niet nadat is gebleken dat partijen niet in staat zijn in onderling overleg tot een oplossing te komen.

20.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn MERK HOE STERK en Opdrachtgever bevoegd schriftelijk overeen te komen om geschillen aan enige ander rechtsprekend college, zoals een arbitragecommissie voor te leggen.

COntact